Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

  

 

 

 

 

 

BÁV Zrt.

LEXHOLDING ZRt.

INFORG Zrt.

Főtaxi Zrt.

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE JELENTKEZŐK

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

(meghatározott időszakra vonatkozóan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.12.01.

 

 

 


 

1Tájékoztató célja, adatkezelő adatai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a lentiekben részletezett Adatkezelők (BÁV Zrt., LEXHOLDING ZRt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.) által meghirdetett állások esetén meghatározott időtartamra jelentkezők, sikertelenül jelentkezők és az adatbázisba regisztrálók esetén az esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából a jelentkezők adatainak a kezelésével kapcsolatos meghatározott időszakra vonatkozó adatkezelési szabályokat foglalja össze. 

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelők által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint az Adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait tartalmazza.

 

Személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintett személyek az egyes Adatkezelőkhöz fordulhatnak a következő elérhetőségeken.

 

Adatkezelő 1.: 

neve:                                               LEXHOLDING Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

rövidített elnevezés:                  LEXHOLDING ZRt.

cégjegyzékszáma:                       01-10-042823

székhely:                                        1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

telefonszám:                                +36 20-2244-071

e-mail cím:                                     kabinet@lexholding.hu

honlap címe:                                 www.lexholding.hu

 

Társadatkezelő 1.:

neve:                                                BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                   BÁV Zrt.

cégjegyzékszáma:                        01-10-041711

székhely:                                         1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

telefonszám:                                  +36-20-777-2607

e-mail cím:                                       adatkezeles@bav.hu

honlap címe:                                   www.bav.hu, www.bav-art.hu

 

Társadatkezelő 2.:

neve:                                                INFORG Ingatlanforgalmazó, Hasznosító és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                   INFORG Zrt.

cégjegyzékszáma:                        01-10-041065

székhely:                                         1027 Budapest, Csalogány u. 23.

telefonszám:                                  +36-1-457-6740

e-mail cím:                                       inforg@inforg.hu

honlap címe:                                   www.inforg.hu

 

Társadatkezelő 3.:

neve:                                                 Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                    Főtaxi Zrt.

cégjegyzékszáma:                         01-10-042322

székhely:                                          1087 Budapest, Kerepesi út 15.

telefonszám:                                   +36-20-295-0012

e-mail cím:                                        barna.zsoka@fotaxi.hu

honlap címe:                                    www.fotaxi.hu

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az Adatkezelési tájékoztató a mindenkor hatályos jogszabályok előírásaira való figyelemmel készült, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

Az Adatkezelők továbbá figyelemmel voltak a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásában foglaltakra is.

 

3. Általános rendelkezések 

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét természetes személy.

 

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyen lehet például az IP cím is.

 

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

Az Ön személyes adatai tekintetében Adatkezelők a tevékenységük végzésével kapcsolatban adatfeldolgozókat vesznek igénybe (pl. informatikai szolgáltatók, stb.).

 

Az Adatkezelők az Ön hozzájárulásával [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], munkaszerződés kötéséhez fűződő szándék alapján, [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] illetve az adatkezelés adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)] adatkezelést végezhetnek az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

4. Az érintett jogai és a jogorvoslat

 

Az érintett személyek jogosultak arra, hogy az Adatkezelők által kezelt személyes adataik tekintetében

 • a személyes adataikhoz hozzáférjenek;
 • a személyes adataik helyesbítését kérjék;
 • a személyes adataik törlését kérjék, 
 • a személyes adataik kezelésének korlátozását kérjék, 
 • tiltakozzanak a személyes adataik kezelése ellen;
 • a személyes adataikat megkapják és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adataik kezelésére hozzájárulásuk alapján kerül sor, úgy hozzájárulásukat bármikor visszavonhassák.

 

Az érintett személy a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az egyes Adatkezelőknél feltüntetett adatvédelmi tisztviselő vagy az egyes Adatkezelő elérhetőségeire küldheti meg.

 

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújtanak tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújtanak tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az érintett személy nem ért egyet az Adatkezelők válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. 

 

Hozzáférés joga

Az érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett személy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be az Adatkezelőkhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

 

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki:

 • az adatkezelés céljai; 
 • a személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelők közölte vagy közölni fogja; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • kérelmező azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog 

Az érintett személy indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül, bármikor kérheti az Adatkezelőket, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljék a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelők jogellenesen kezelték;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az Adatkezelők a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törlik a nyilvántartásukból a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívják a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, és eleget tesznek törvényes nyilvántartási kötelezettségüknek. 

 

Az adatot az Adatkezelők nem törlik, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelők előzetesen tájékoztatást nyújtanak az érintett személynek.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelők jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelők közvetlenül továbbítsák egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett személy kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

 

Az Adatkezelők a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítják az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törlik, és erről az érintettet értesítik.

 

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett személy bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelők adatvédelmi tisztségviselőjénél vagy az Adatkezelők által megadott elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelők a panasz beérkezésétől számított 1 hónapon belül kivizsgálják a hozzájuk érkezett panaszokat, szükség szerint intézkednek, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesítik az érintettet.

 

Amennyiben az érintett személy nem ért egyet az Adatkezelők vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, abban az esetben a következő hatóságokhoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: https://naih.hu

 

vagy az Adatkezelők székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez,

 

vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz.

 

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül az Adatkezelőkhöz elküldeni a megadott elérhetőségek valamelyikén, hogy az Adatkezelők az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassák.

 

5. Az adatok biztonsága

 

Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védik az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik az Adatvédelmi Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása és megőrzése az Adatkezelők, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. Az Adatkezelők folyamatosan ellenőrzik, karbantartják és frissítik az adatkezeléshez használt rendszereiket, szoftvereiket.

 

6. Közös adatkezelés

 

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Ennek megfelelően a LEXHOLDING ZRt. közös adatkezelési tevékenységet végez a többi Társadatkezelővel (BÁV Zrt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.), ezáltal a meghirdetett állásokra sikertelenül jelentkezők és az adatbázisba regisztrálók esetén az esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából kizárólag a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatai kerülnek továbbításra a pozíciót meghirdető Társadatkezelő (BÁV Zrt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.) részére.

 

A LEXHOLDING ZRt. a közös adatkezelésre tekintettel a Társadatkezelőkkel megállapodást köt, melyben meghatározzák a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítését, valamint az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

 

7. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelők jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján kötelesek lehetnek bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé. Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek az Adatkezelők megbízásából tevékenykednek. Az Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozókat az egyes Adatkezelők adatkezeléseinek részletes bemutatásánál tételesen megnevezi. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az Adatkezelők felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett személy adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

 

8. Az adatkezelők adatkezelései

 

A kezelt adatokat az Adatkezelők illetékes munkavállalói, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

 

A személyes adatok kezelésére a GDPR és az Infotv. szabályai szerint az Adatkezelőknél akkor kerül sor, ha

 • a munkaviszony létesítésére tekintettel a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében ez szükséges, 
 • ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 • amennyiben az Adatkezelők jogos érdeke azt megkívánja (például: szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés), vagy
 • jogszabály kötelezi az Adatkezelőket bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosultak azonban az adatkezelők a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre. Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, leggyakrabban az Adatkezelők vagyonvédelmével vagy működésének biztonságával lehet kapcsolatos.

 

Az egyes Adatkezelők a Társaságuknál megüresedett állások betöltésére jelentkezőknél az alábbi adatkezeléseket folytatják:

 

LEXHOLDING ZRt.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő annak érdekében kezeli a Jelentkező személyes adatait, hogy meg tudja állapítani, hogy a Jelentkező alkalmas-e a meghirdetett pozíció betöltésére, valamint hogy a Jelentkezővel kapcsolatot tudjon tartani. Az Adatkezelő a sikertelen jelentkezők esetén az esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából a Jelentkező hozzájárulása esetén tovább kezeli a jelentkezők adatait.

Kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatbázisban, az önéletrajzban és a motivációs levélben a pályázó saját döntése alapján megadott adatok.

Megőrzési ideje:

Amennyiben a jelentkező hozzájárul, akkor a jelentkezéstől számított 1 évig esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából az Adatkezelő kezeli a jelentkezők adatait.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

Közös adatkezelő:

A Társadatkezelőnél megüresedett pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatait továbbítja az alábbi Társadatkezelők részére.

 • BÁV Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.)
 • INFORG Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.)
 • Főtaxi Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15.)

Adatfeldolgozók:

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó, valamint Microsoft Teams szolgáltatást biztosító LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).

 

 

BÁV Zrt., LEXHOLDING ZRt., INFORG Zrt.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő annak érdekében kezeli a Jelentkező személyes adatait, hogy meg tudja állapítani, hogy a Jelentkező alkalmas-e a meghirdetett pozíció betöltésére, valamint hogy a Jelentkezővel kapcsolatot tudjon tartani. Az Adatkezelő a sikertelen jelentkezők esetén az esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából a Jelentkező hozzájárulása esetén tovább kezeli a jelentkezők adatait.

Kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatbázisban megadott adatok, az önéletrajzban és a motivációs levélben a pályázó saját döntése alapján megadott adatok.

Megőrzési ideje:

Amennyiben a jelentkező hozzájárul akkor a jelentkezéstől számított 1 évig kezeli a jelentkezők adatait.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

Közös adatkezelő:

Személyek toborzását végző LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.), kizárólag a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatait továbbítja az Adatkezelők részére.

Adatfeldolgozók

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).

 

 

Főtaxi Zrt.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő annak érdekében kezeli a Jelentkező személyes adatait, hogy meg tudja állapítani, hogy a Jelentkező alkalmas-e a meghirdetett pozíció betöltésére, valamint hogy a Jelentkezővel kapcsolatot tudjon tartani. Az Adatkezelő a sikertelen jelentkezők esetén az esetlegesen megnyíló pozíciókról való tájékoztatás céljából a Jelentkező hozzájárulása esetén tovább kezeli a jelentkezők adatait.

Kezelt adatok köre:

Családi és utónév, születési név, lakóhely, állampolgárság, születési hely és idő, bérigény, iskolai végzettség / szakképzettség adatai, korábbi munkahelyek, munkatapasztalat, idegen nyelv ismerete, telefonszám, e-mail cím, valamint a jelentkező által önkéntesen rendelkezésre bocsátott egyéb adatok (pl. önéletrajzban, jelentkezési lapon, motivációs levélben, állásinterjú során).

Megőrzési ideje:

Amennyiben a jelentkező hozzájárul akkor a jelentkezéstől számított 1 évig kezeli a jelentkezők adatait.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog.

Közös Adatkezelő:

 

Személyek toborzását végző LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.), kizárólag a Társadatkezelő által a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatai kerülnek a Főtaxi Zrt. részére továbbításra.

Adatfeldolgozók:

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).

 

     

 

 

 

 

 

BÁV Zrt.

LEXHOLDING ZRt.

INFORG Zrt.

Főtaxi Zrt.

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSOK BETÖLTÉSÉRE JELENTKEZŐK

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

(pozíció lezárásáig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.12.01.

 

 

 


 

1Tájékoztató célja, adatkezelő adatai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a lentiekben részletezett Adatkezelők (BÁV Zrt., LEXHOLDING ZRt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.) által meghirdetett állásokra jelentkezők adatainak a kezelésével kapcsolatos szabályokat foglalja össze. 

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelők által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint az Adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait tartalmazza.

 

Személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintett személyek az egyes Adatkezelőkhöz fordulhatnak a következő elérhetőségeken.

 

Adatkezelő 1.: 

neve:                                                               LEXHOLDING Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

rövidített elnevezés:                                  LEXHOLDING ZRt.

cégjegyzékszáma:                                       01-10-042823

székhely:                                                        1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

telefonszám:                                                 +36 20-2244-071

e-mail cím:                                                      kabinet@lexholding.hu

honlap címe:                                                  www.lexholding.hu

 

Társadatkezelő 1.:

neve:                                                               BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                                  BÁV Zrt.

cégjegyzékszáma:                                       01-10-041711

székhely:                                                        1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

adatvédelmi tisztségviselő:                      adatkezeles@bav.hu

telefonszám:                                                 +36-20-777-2607

honlap címe:                                                  www.bav.hu, www.bav-art.hu

 

Társadatkezelő 2.:

neve:                                                      INFORG Ingatlanforgalmazó, Hasznosító és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                                  INFORG Zrt.

cégjegyzékszáma:                                       01-10-041065

székhely:                                                        1027 Budapest, Csalogány u. 23.

telefonszám:                                                 +36-1-457-6740

e-mail cím:                                                      inforg@inforg.hu

honlap címe:                                                  www.inforg.hu

 

Társadatkezelő 3.:

neve:                                                               Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített elnevezés:                                  Főtaxi Zrt.

cégjegyzékszáma:                                       01-10-042322

székhely:                                                        1087 Budapest, Kerepesi út 15.

telefonszám:                                                 +36-20-295-0012

e-mail cím:                                                      barna.zsoka@fotaxi.hu

honlap címe:                                                  www.fotaxi.hu

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az Adatkezelési tájékoztató a mindenkor hatályos jogszabályok előírásaira való figyelemmel készült, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

Az Adatkezelők továbbá figyelemmel voltak a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásában foglaltakra is.

 

3. Általános rendelkezések 

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét természetes személy.

 

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyen lehet például az IP cím is.

 

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

Az Ön személyes adatai tekintetében az Adatkezelők a tevékenységük végzésével kapcsolatban adatfeldolgozókat vesznek igénybe (pl. informatikai szolgáltatók, stb.).

 

Az Adatkezelők az Ön hozzájárulásával [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], munkaszerződés kötéséhez fűződő szándék alapján, [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] illetve az adatkezelés adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)] adatkezelést végezhetnek az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

4. Az érintett jogai és a jogorvoslat

 

Az érintett személyek jogosultak arra, hogy az Adatkezelők által kezelt személyes adataik tekintetében

 • a személyes adataikhoz hozzáférjenek;
 • a személyes adataik helyesbítését kérjék;
 • a személyes adataik törlését kérjék, 
 • a személyes adataik kezelésének korlátozását kérjék, 
 • tiltakozzanak a személyes adataik kezelése ellen;
 • a személyes adataikat megkapják és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adataik kezelésére hozzájárulásuk alapján kerül sor, úgy hozzájárulásukat bármikor visszavonhassák.

 

Az érintett személy a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az egyes Adatkezelőknél feltüntetett adatvédelmi tisztviselő vagy az egyes Adatkezelő elérhetőségeire küldheti meg.

 

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújtanak tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújtanak tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az érintett személy nem ért egyet az Adatkezelők válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. 

 

Hozzáférés joga

Az érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett személy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be az Adatkezelőkhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

 

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki:

 • az adatkezelés céljai; 
 • a személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelők közölte vagy közölni fogja; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • kérelmező azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

 

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog 

Az érintett személy indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül, bármikor kérheti az Adatkezelőket, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljék a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelők jogellenesen kezelték;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az Adatkezelők a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törlik a nyilvántartásukból a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívják a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, és eleget tesznek törvényes nyilvántartási kötelezettségüknek. 

 

Az adatot az Adatkezelők nem törlik, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelők előzetesen tájékoztatást nyújtanak az érintett személynek.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelők jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelők közvetlenül továbbítsák egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett személy kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

 

Az Adatkezelők a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítják az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törlik, és erről az érintettet értesítik.

 

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett személy bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelők adatvédelmi tisztségviselőjénél vagy az Adatkezelők által megadott elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelők a panasz beérkezésétől számított 1 hónapon belül kivizsgálják a hozzájuk érkezett panaszokat, szükség szerint intézkednek, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesítik az érintettet.

 

Amennyiben az érintett személy nem ért egyet az Adatkezelők vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, abban az esetben a következő hatóságokhoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: https://naih.hu

 

vagy az Adatkezelők székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez,

 

vagy az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz.

 

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül az Adatkezelőkhöz elküldeni a megadott elérhetőségek valamelyikén, hogy az Adatkezelők az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassák.

 

5. Az adatok biztonsága

 

Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védik az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik az Adatvédelmi Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása és megőrzése az Adatkezelők, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. Az Adatkezelők folyamatosan ellenőrzik, karbantartják és frissítik az adatkezeléshez használt rendszereiket, szoftvereiket.

 

6. Közös adatkezelés

 

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Ennek megfelelően a LEXHOLDING ZRt. közös adatkezelési tevékenységet végez a többi Társadatkezelővel (BÁV Zrt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.), ezáltal az álláspályázatra való jelentkezők kiválasztási folyamatának részeként kizárólag a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatai kerülnek továbbításra az állást meghirdető Társadatkezelő (BÁV Zrt., INFORG Zrt. és Főtaxi Zrt.) részére.

 

A LEXHOLDING ZRt. a közös adatkezelésre tekintettel a Társadatkezelőkkel megállapodást köt, melyben meghatározzák a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítését, valamint az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

 

7. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelők jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján kötelesek lehetnek bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé. Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek az Adatkezelők megbízásából tevékenykednek. Az Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozókat az egyes Adatkezelők adatkezeléseinek részletes bemutatásánál tételesen megnevezi. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az egyes Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett személy adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

 

8. Az adatkezelők adatkezelései

 

A kezelt adatokat az Adatkezelők illetékes munkavállalói, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

 

A személyes adatok kezelésére a GDPR és az Infotv. szabályai szerint az Adatkezelőknél akkor kerül sor, ha

 • a munkaviszony létesítésére tekintettel a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében ez szükséges, 
 • ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 • amennyiben az Adatkezelők jogos érdeke azt megkívánja (például: szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés), vagy
 • jogszabály kötelezi az Adatkezelőket bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosultak azonban az adatkezelők a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre. Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, leggyakrabban az Adatkezelők vagyonvédelmével vagy működésének biztonságával lehet kapcsolatos.

 

Az egyes Adatkezelők a Társaságuknál megüresedett állások betöltésére jelentkezőknél az alábbi adatkezeléseket folytatják:

 

LEXHOLDING ZRt.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő kezeli a LEXHOLDING Zrt-nél, valamint a többi Társadatkezelőnél megüresedett állás betöltésére jelentkezők személyes adatait a pozíció betöltése érdekében.

Kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatbázisban, az önéletrajzban és a motivációs levélben a pályázó saját döntése alapján megadott adatok.

Megőrzési ideje:

Az álláspályázat lezárásáig kezeli.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

Közös adatkezelő:

A Társadatkezelőnél megüresedett pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatait továbbítja az alábbi Társadatkezelők részére.

 • BÁV Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.)
 • INFORG Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.)
 • Főtaxi Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15.)

Adatfeldolgozók:

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó, valamint Microsoft Teams szolgáltatást biztosító LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).

 

 

BÁV Zrt., INFORG Zrt.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő kezeli az állások betöltésére jelentkezők személyes adatait a     pozíció betöltése érdekében.

Kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatbázisban, az önéletrajzban és a motivációs levélben a pályázó saját döntése alapján megadott adatok.

Megőrzési ideje:

Az álláspályázat lezárásáig kezeli.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

Közös adatkezelő:

Személyek toborzását végző LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.), kizárólag a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatait továbbítja az Adatkezelők részére.

Adatfeldolgozók:

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó, valamint Microsoft Teams szolgáltatást biztosító LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).

 

 

Főtaxi Zrt.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő annak érdekében kezeli a Jelentkező személyes adatait, hogy meg tudja állapítani, hogy a Jelentkező alkalmas-e ameghirdetett pozíció betöltésére, valamint a Jelentkezővel való kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre:

Családi és utónév, születési név, lakóhely, állampolgárság, születési hely és idő, bérigény, iskolai végzettség / szakképzettség adatai, korábbi munkahelyek, munkatapasztalat, idegen nyelv ismerete, telefonszám, e-mail cím, valamint a jelentkező által önkéntesen rendelkezésre bocsátott egyéb adatok (pl. önéletrajzban, motivációs levélben, állásinterjú során, jelentkezési lapon).

Megőrzési ideje:

Sikertelen pályázat esetén az igényérvényesítési határidőt követő 6. hónap végéig. Adatkezelő ezzel kapcsolatos érdekmérlegelési tesztjét az Adatvédelmi tisztviselő erre irányuló megkeresés esetén továbbítja a Jelentkező felé.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

Közös adatkezelő:

Személyek toborzását végző LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23.), kizárólag a Társadatkezelő által a pozíció betöltésére alkalmasnak vélt jelentkezők adatai kerülnek a Főtaxi Zrt. részére továbbításra.

Adatfeldolgozók:

E-mail rendszert üzemeltető, szerver és munkaállomás szolgáltatását nyújtó, valamint Microsoft Teams szolgáltatást biztosító LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.),

Fejvadász szolgáltatást nyújtó Human & Medic Work Consulting Kft. (1121 Budapest, Béla Király út 57/B.),

HRmaster rendszert üzemeltető Evolution Consulting Kft. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI, 2.emelet).